Uw job - ons werk!

Tekstvak:

Links

ACV – ACW
ACV-Openbare Diensten
ACV Gevangenissen
ACV Politie
ACV Universiteit Gent
ACV Vervoer

ACV-Online
ACV Gent-Eeklo

ACW
ACW Gent-Eeklo

FSCOD  Federatie voor de Christelijke Syndicaten voor de Openbare Diensten
EPSU    European Federation of Public Unions, die de officiële gesprekspartner is tegenover de Europese Gemeenschap

CM

Loopbaanonderbreking
Algemeen

Ouderschapsverlof
Medische Bijstand
Palliatief Verlof

Vlaamse Aanmoedigingspremies

RIZIV
Omzendbrief 2010/5 ROB/RVT i.v.m. vergoeding voor avond- en nachtprestaties
RIZIV — informatie i.v.m. Rustoorden
RIZIV— Overzicht diverse omzendbrieven RVT/ROB 

Statuten
Rechtspositieregeling OCMW 23 juli 2010 Beslissing Vlaamse Regering — Statuut OCMW Personeel
Rechtspositieregeling OCMW 23 juli 2010
Beslissing Vlaamse Regering — Verslag Vlaamse Regering Statuut OCMW Personeel

Rechtspositieregeling 07 december 2007 + Verslag aan de Vlaamse Regering
Rechtspositieregeling 05 september 2007 Comite C1 Getekend Protocol 2007/1 Besluit Vlaamse Regering Rechtspositieregeling Steden, Gemeenten, Provincie’s — Minimale voorwaarden

GESCO Statuut

Personeelsstatuut Federale Overheid
Personeelsstatuut Vlaamse Overheid

Vlaamse Steden en Gemeenten
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG

Overheidsdiensten
Agentschap voor Binnenlands Bestuur
RSZ-PPO
RVA
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociale Wetgeving
SERV

Pensioenen
Pensioendienst voor de Overheidssector
Rijksdienst voor pensioenen
Berekeningsmodule pensioenen

Syndicaal Statuut
Wet van 19 december 1974 op het syndicaal statuut

Koninklijk Besluit van 28 september 1984 op het syndicaal statuut


Wetten/Decreten…
Gemeentedecreet
Nieuwe Gemeentewet

OCMW-decreet
Organieke Wet OCMW

Provinciewet

Decreet Intergemeentelijke Samenwerking

Wet betreffende de Arbeidsovereenkomsten

Arbeidswet

Arbeidstijdwet

Koninklijk besluit houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

+ Poel 7 - 9000 GENT ) (09) 265 43 30  4 (09) 265 43 35  openbarediensten.gent@acv-csc.be  : www.acv-openbarediensten.be  www.acv-lrb-gent.be Twitter: @acvodgenteeklo